Organisatie RTC Zuid-Holland

Roeitalenten worden door het RTC Zuid-Holland sneller naar de top gebracht door ze tijdig te identificeren, hen professioneel te ondersteunen, samen te laten trainen, en door de verenigingscoaches te steunen in hun eigen ontwikkeling, alles in nauwe samenwerking met de verenigingen en hun coaches. Het RTC biedt de talenten sportgerelateerde ondersteuning aan om hen in staat te stellen zich maximaal te focussen op het presteren in de roeisport, naast het succesvol vervolgen van hun studie.

Het RTCZH vult de ruimte tussen de topsportgerichte verenigingsactiviteiten en de centrale KNRB bondsprogramma's. Doel van het RTC is talent beter te ontwikkelen, te faciliteren en te begeleiden tot en met de Senioren A bondsselecties. De verenigingen hebben elk hun eigen organisatie om wedstrijdroeiers op te leiden. Het RTC biedt een regionale samenwerking waardoor verenigingsroeiers, die nog niet nationaal geselecteerd zijn, zich gezamenlijk en onder professionele begeleiding verder kunnen ontwikkelen, terwijl ook optimale aandacht geven kan worden aan de studie. Excelleren in studie en sport!

Bestuur
De stichting kent een Bestuur (bestaande uit vrijwilligers) dat de uitvoering organiseert. Het bestuur kan personeel in dienst nemen, zoals profcoaches en teammanagers, en stuurt deze aan.
Binnen het bestuur zijn verschillende rollen verdeeld. Naast de algemene taken van voorzitter, penningmeester en secretaris (deze drie vormen het dagelijks bestuur), zijn de inhoudelijke rollen te herleiden uit de gekozen aanpak: roeitechnische zaken, opleiding, en communicatie.
Het RTC Zuid-Holland bestuur is te allen tijde eindverantwoordelijk voor de gang van zaken bij het RTC Zuid-Holland. De verantwoordelijkheden van het bestuur zijn drievoudig:
Leidinggeven aan de stichting
Het bestuur bepaalt de strategie van de stichting. Dit doet zij door het bepalen van het meerjarenbeleid, waarbij wordt ingespeeld op interne en externe ontwikkelingen en door het ontwikkelen van jaarplannen die concrete invulling geven aan het meerjarenbeleid.
Laten functioneren van de stichting
Het bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van de stichting. De resultaten die de talenten behalen bepalen hoe succesvol het RTC Zuid-Holland is. Het is aan het bestuur om de talenten, coaches en overige betrokkenen uit te dagen, te motiveren en te activeren. Het bestuur doet dit door goede interne en externe communicatie over de activiteiten van het RTC Zuid-Holland te verzorgen en de betrokkenen aandacht en waardering te geven en ze met elkaar in contact te brengen.
Operationeel aansturen van de stichting
Het bestuur zorgt ervoor dat de juiste mensen op de juiste plek in de organisatie zitten.

Deelnemende verenigingen
Er nemen vier roeiverenigingen deel aan het RTC Zuid-Holland, te weten De Maas, Skadi, Laga, en Proteus-Eretes. Deze vier verenigingen, die het RTC Zuid-Holland mede hebben opgericht, vormen op dit moment de scope van het RTC. Dat betekent dat het grootste deel van alle RTC activiteiten en ingezette capaciteit gerelateerd is aan de ondersteuning van roeiers en coaches van deze verenigingen.

In Zuid-Holland zijn nog andere roeiverenigingen actief op het gebied van wedstrijdroeien. Die verenigingen hebben eveneens, onder andere, als doel hun roeiers succesvol te laten deelnemen aan internationale eindtoernooien. Een mogelijke verbreding van de scope is al langer punt van discussie binnen het RTC Zuid-Holland. Het betreft dan vooral de mogelijkheden met de Leidse studentenroeiverenigingen Njord en Asopos-De Vliet, de Haagse studentenroeivereniging Pelargos en de burgerverenigingen DDS, De Laak en Nautilus. Naast een vergroting van de instroom van talenten zal een dergelijke schaalvergroting ook zinvol zijn voor de huidige talenten. Immers, door meer directe competitie zal een talent zichzelf nog sterker moeten verbeteren om boven de middelmaat uit te stijgen.

Partners
Het RTC Zuid- Holland krijgt van Rotterdam Topsport en de KNRB ondersteuning. Met de deelnemende partijen worden jaarlijks afspraken gemaakt over de belangen, inzet en resultaten.